Algemene voorwaarden

Betrekking hebbend op de opdrachten en werkzaamheden verricht door:

Jan Fiscaal Belastingadvies, gevestigd te Tilburg.

A. ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Levering: het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, dan wel het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer: Jan Fiscaal Belastingadvies

Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Werkzaamheden: de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen en door laatstgenoemde aanvaarde werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

B. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3: Totstandkoming

3.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling, dan wel schriftelijk aanvaardt, of met de uitvoering van de overeenkomst op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt.

3.2 Indien een overeenkomst mondeling tot stand is gekomen, zal opdrachtnemer onverwijld hierna een schriftelijke opdrachtbevestiging aan opdrachtgever sturen, welke opdrachtbevestiging door opdrachtgever per ommegaande getekend zal worden geretourneerd.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4

Vervallen.

C. UITVOERING OPDRACHT

Artikel 5: Totstandkoming

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.

5.3 Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen. Opdrachtnemer is voorts bevoegd om, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 6: Gegevensverstrekking opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, een en ander voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.

Artikel 7: Opschorting werkzaamheden

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 van het vorige artikel genoemde verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.2 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

7.3 Opdrachtnemer is voorts bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 8: Geheimhouding en exclusiviteit

8.1 Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de doorverwerking daarvan verkregen resultaten.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

8.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

9.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

D. HONORARIUM

Artikel 10: Tarieven

10.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen of, bij gebreke daarvan, de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde btw.

 

10.2 Op schriftelijk verzoek daartoe van opdrachtgever zal opdrachtnemer aan deze toezenden een lijst waarin opgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven, alsmede tarieven ter zake van voorschotten.

10.3 De uurtarieven van opdrachtnemer kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Opdrachtnemer zal bij wijziging van zijn uurtarieven onverwijld aan opdrachtgever een aangepaste lijst van de door hem alsdan te hanteren (uur)tarieven, alsmede tarieven ter zake van voorschotten, toezenden. Opdrachtgever gaat reeds nu voor alsdan akkoord met de jaarlijkse wijziging van de (uur)tarieven van opdrachtnemer, behoudens en voor zover de wijziging van deze (uur)tarieven onredelijk zou zijn. Iedere verhoging van de (uur)tarieven met minder dan 10 % wordt geacht niet onredelijk te zijn.

10.4 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt, tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is, voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval opdrachtgever binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij met de extra werkzaamheden en samenhangende kosten niet instemt. Bij gebreke van tijdige reactie van opdrachtgever, zal opdrachtnemer bevoegd zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11: Betaling

11.0 Werkzaamheden die een eenmalig karakter hebben dienen door de opdrachtgever bij vooruitbetaling dan wel terstond te worden voldaan.

11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden die een periodiek karakter hebben gewoonlijk een maal per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11.2 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, in Euro-pas, door middel van stortingen ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening.

 

11.3 De opdrachtgever die niet is een natuurlijk persoon, is niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

11.4 De omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van de door opdrachtnemer ter zake bijgehouden administratieve gegevens.

11.5 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

11.6 Indien opdrachtgever zodanig nalatig is met betaling dat een 2e aanmaning wordt verstuurd, is hij, naast de hierboven genoemde vertragingsrente, tevens een bedrag van

€ 25,00 (zegge: vijfentwintig Euro) als administratiekosten aan opdrachtnemer verschuldigd.

11.7 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig Euro).

11.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

11.9 Indien opdrachtnemer in het kader van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever gelden van derden heeft ontvangen, is opdrachtnemer bevoegd om eventuele vorderingen op opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst te verrekenen met de door hem voor opdrachtgever ontvangen gelden.

E. LEVERING

Artikel 12: Termijn

12.1 Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen, of bij gebreke daarvan, binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.2 Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13: Retentierecht

13.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de opdracht volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, zal hebben voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid zal hebben gesteld,aan en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

F. RECLAME

Artikel 14

14.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

14.2 Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

14.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

F. RISICO VAN OPSLAGINFORMATIE

Artikel 15

15.1 Eventuele beschadiging of teloorgang van bij opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbanden en/of -schijven en/of microfilm.

15.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of teloorgang van informatie als hier bedoeld.

G. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16

16.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven een bedrag dat de opdrachtgever voor de desbetreffende werkzaamheden heeft betaald.

16.2 Noch opdrachtnemer, noch enige door hem ex artikel 5.3 ingeschakelde derde, is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de opgedragen werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst als gevolg van roekeloosheid, dwaling,bedrog dan wel opzet aan de zijde van de opdrachtgever.

16.3 Indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, dan is de op- drachtnemer, dan wel enige door hem ex artikel 5.3 ingeschakelde derde, jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de opgedragen werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

16.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade, waaronder tenminste wordt begrepen het geval dat het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

H. ONTBINDING

Artikel 17

17.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich aan van de navolgende omstandigheden voor zal doen:

a. een partij schiet, na schriftelijke sommatie door de andere partij, gedurende een periode van veertien (14) dagen toerekenbaar tekort in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst;

b. een partij wordt in staat van faillissement verklaard, althans het faillissement wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van een maand niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt;

c. aan een partij wordt surseance van betaling verleend, althans surseance van betaling wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van twee weken niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt.

d. van een partij (rechtspersoon) wordt het besluit genomen tot ontbinding, dan wel een partij (natuurlijk persoon) wordt onder bewind of curatele gesteld, dan wel anderszins onbevoegd over zijn of haar vermogen te beschikken en deze toestand houdt gedurende een periode langer dan een maand aan;

e. een partij staakt zijn bedrijf of legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil;

f. een partij draagt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk over aan een derde.

I. OVERMACHT

Artikel 18

18.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

18.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

J. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 19

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contactgegevens

Jan Fiscaal Belastingadvies

T : 013-8501557

M: 06-82138295

info@janfiscaal.nl

KvK.        17216942
BTW Nr.  0754.54.646.B03

Becon  519.224

Kantooruren

Ma. t/m Vr. : 09:00 – 20:00
Zat. : 09:00 – 12:00

 

Nieuws